Producent van ramen en deuren

Informatieclausule

In overeenstemming met art. 13, lid 1 en 2 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), in samenhang met de aangegane samenwerking, met respect voor uw privacy en ervoor zorgend dat u weet wie op welke wijze uw persoonsgegevens verwerkt, verstrek ik hierbij informatie die u helpt dit vast te stellen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Constans Sp. z o.o. met zetel te Kłodawa 66-415, ul. Gorzowska 11, geregistreerd onder KRS-nummer 0000061152 in het ondernemersregister KRS dat wordt gevoerd door de Districtsrechtbank te Zielona Góra, Afdeling VIII Economische zaken KRS.

  U kunt op de volgende manier contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke:

  – per brief op het adres van de zetel

  – per e-mail:

  – telefonisch +48 95 728 70 10

 2. Als Verwerkingsverantwoordelijke zullen we uw gegevens verwerken met als doel: a) presentatie van ons aanbod, b) het sluiten van een overeenkomst op grond van belangstelling voor ons aanbod en uitvoering van de gesloten overeenkomst op grond van art. 6, lid 1, onder b AVG, c) overdracht van informatie betreffende de uitvoering of wijziging van de overeenkomst, ontvangstbevestiging van reclamaties en het beantwoorden daarvan, d) overdracht van actuele handelsinformatie over ons aanbod en het aanbod van met ons samenwerkende entiteiten, op basis van uw toestemming (voor zover deze is verleend) op grond van art. 6, lid 1, onder a (op het gebied van marketing van goederen en diensten van andere entiteiten) en eigen marketing op grond van art. 6, lid 1, onder f AVG, e) alsook op grond van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke – voor het vaststellen, onderzoeken of beschermen van vorderingen op grond van art. 6, lid 1, onder f AVG.
 3. U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en op een kopie ervan, alsmede op rectificatie, wissing, overdracht of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de aangeduide doeleinden, tenzij we kunnen aantonen dat er voor ons gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden, of wanneer uw gegevens noodzakelijk zijn voor het vaststellen, onderzoeken of beschermen van vorderingen.

  Neem contact op met de verwerkingsverantwoordelijke om gebruik te maken van uw rechten.

 4. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wettelijke vereisten worden verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Voorzitter van de Autoriteit bescherming persoonsgegevens.
 5. Het door u verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.
 6. Ontvangers van uw persoonsgegevens zijn entiteiten aan wie we verplicht zijn gegevens over te dragen op grond van geldende wettelijke voorschriften, maar ook entiteiten die diensten aan ons verleden ter ondersteuning van de uitvoering van de overeenkomst, met name boekhouding, juridisch advies, IT, transport, koeriers.
 7. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt zolang de overeenkomst wordt uitgevoerd, maar ook daarna, nl. totdat de verjaringstermijn van eventuele vorderingen die voortkomen uit de overeenkomst verstrijkt en tijdens de uitvoering van verplichtingen die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn opgelegd door de wettelijke fiscale voorschriften, nl. een periode van 6 jaar na afloop van het jaar waarin de overeenkomst is verlopen.

  Gegevens die worden verwerkt voor directe marketing van onze producten mogen wij verwerken totdat u bezwaar maakt tegen hun verwerking voor dit doel of totdat u uw toestemming voor gegevensverwerking voor dit doel intrekt.

  U kunt op ieder moment de verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van goederen en diensten van andere entiteiten intrekken.

  U kunt uw toestemming intrekken door de toestemmingsverklaring opnieuw in te vullen en te verzenden, of door een e-mail te sturen naar het adres met de inhoud dat u uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden intrekt, of door te bellen met telefoonnummer +48 95 728 70 10.

Galerie

Onze nieuwste projecten
Klantenpaneel

Gallery

Our latest projects
User panel

Galeria

Nasz realizacje

Panel użytkownika