Producent okien i drzwi Constans

Skąd dowiedziałeś się o naszej firmie?

Twoja odpowiedź jest dla nas ważna

Producent okien i drzwi

Warunki gwarancji

I. Gwarantem jest CONSTANS Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie ul. Gorzowska 11 [dalej: Producent], która udziela gwarancji w następującym wymiarze:

 1. 5 lat gwarancji na okna i drzwi wykonane z PVC oraz aluminium w zakresie:
  • trwałości kształtu profili,
  • szczelności szyb zespolonych,
  • trwałości okucia.

  Gwarancja w powyższym zakresie ulega wydłużeniu do 6 lat w przypadku przeprowadzenia płatnego serwisu gwarancyjnego oferowanego przez Producenta w okresie między 2 a 3 rokiem licząc od daty montażu bądź zakupu (w przypadku zakupu bez usługi montażowej oraz prawidłowego zamontowania). Chęć przeprowadzenia serwisu należy zgłosić co najmniej na 4 miesiące przed końcem powyższego okresu.

 2. 2 lata gwarancji na pozostałe wyroby i akcesoria stanowiące wyposażenie okien i drzwi np. rolety zewnętrzne, rolety nakładane, sterowanie i napędy elektryczne, klamki, samozamykacze, automatyka itp.
 3. Gwarancji podlega regulacja okuć jeśli wyroby zostały nabyte wraz z montażem i jej konieczność wystąpiła w okresie do 3 miesięcy od daty montażu.

II. Gwarancja udzielana jest pierwszemu kupującemu będącemu stroną Umowy podpisanej pomiędzy nim a Producentem [dalej: Kupujący]. Bieg terminu gwarancji liczony jest od momentu wydania towaru Kupującemu lub od 30 dnia od daty produkcji towaru w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Producenta towar nie może być dostarczony, zamontowany lub w inny sposób wydany Kupującemu lub innym podmiotom na zlecenie Kupującego.

III. Gwarancja jest ważna na terenie kraju wydania towaru Kupującemu lub innemu podmiotowi na jego zlecenie i dotyczy wyłącznie szkód powstałych w przedmiocie umowy. Odpowiedzialność jest ograniczona do zwrotu wartości towaru objętego gwarancją. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności reklamacji bez zbędnej zwłoki. Termin ten nie powinien być jednak dłuższy niż 21 dni. W przypadku zasadności reklamacji Producent zobowiązuje się do usunięcia powstałych usterek w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym jednak niż 60 dni. Termin ten może zostać wydłużony o czas potrzebny na zamówienie i dostarczenie niezbędnych elementów służących do naprawy reklamowanego produktu. W każdym takim przypadku Producent powiadomi Kującego o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej.

IV. Gwarancji nie podlegają:

 1. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego:
  • montażu przez klienta lub grupy montażowe nie posiadające autoryzacji Producenta.
  • użytkowania, konserwacji, braku konserwacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami obsługi.
  • składowania
 2. wady jawne jak: zadrapania, pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne itp. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego w momencie odbioru towaru oraz zawsze przed montażem. Ewentualne niezgodności powinny zostać zgłoszone kierowcy/magazynierowi/grupie montażowej przed montażem i zaznaczone w protokole odbioru lub na dokumencie WZ pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. W przypadku stwierdzenia wad przed montażem, montaż pod rygorem utraty gwarancji należy wstrzymać do czasu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych jak np.: klęski żywiołowe, anomalie pogodowe
 4. uszkodzenia spowodowane działaniem środków chemicznych
 5. usterki wynikające z rozregulowanego okucia – regulacja okuć należy do Kupującego (wg instrukcji montażu i obsługi wyrobów).
 6. dopuszczalnych wad szyb, których ocena wizualna jest dokonywana wg obowiązujących norm PN-EN ISO 12543-6, PN-EN 1096-1.
 7. pęknięcia szkła wywołane czynnikami zewnętrznymi oraz zjawiska interferencji, anizotropii, odchylenia barw oraz dzwonienia szprosów.
 8. drzwi PVC zastosowane w obiektach użyteczności publicznej.
 9. wyroby, które nie zostały poddane corocznej konserwacji wg instrukcji. Konserwację taką można wykonać samodzielnie, zamówić odpłatnie u Producenta lub powierzyć innej profesjonalnej firmie.

V. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura zakupu. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie niezwłocznie po wykryciu wady w miejscu zakupu lub poprzez stronę internetową www.constans.pl (serwis), poprzez wypełnienie formularza z podaniem opisu uszkodzenia oraz danych niezbędnych do zidentyfikowania towaru oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów.

VI. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w przypadku zakupu dokonanego przez konsumenta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 z uwzględnieniem art. 5564 i 5565 Kodeksu Cywilnego oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [dalej: Konsument]. W pozostałych przypadkach wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

VII. Kupujący będący Konsumentem w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem Producenta może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo to jest wyłączone w przypadku nabycia rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz gdy sprzedawane towary zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w godzinach pracy serwisu – dni powszednie 7.00 – 13.00 po wcześniejszym umówieniu terminu.

Warunki Gwarancji Constans

Galeria

Nasz realizacje

Panel użytkownika

Galerie

Onze nieuwste projecten
Klantenpaneel

Gallery

Our latest projects
User panel