Producent okien i drzwi Constans

Skąd dowiedziałeś się o naszej firmie?

Twoja odpowiedź jest dla nas ważna

Producent okien i drzwi

Ogólne Warunki Sprzedaży – Biznes

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące w umowach cywilnych zawieranych przez Constans sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie  KRS nr 0000061152

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży Towarów, których producentem i sprzedawcą jest Constans sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie, ul. Gorzowska 11 (Polska) [dalej: Constans]; OWS stanowi integralną część wszelkich cywilnych umów sprzedaży zawieranych przez Constans, z wyłączeniem umów zawieranych z Konsumentami.
 2. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Constans oraz na stronie internetowej constans.pl (menu: serwis)
 3. Niniejsze OWS w sposób wyłączny regulują prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży z udziałem Constans, wyłączenie lub zmiana OWS wymaga formy pisemnej umowy stron pod rygorem nieważności.
 4. Definicje terminów zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży :a) Sprzedający lub Constans – Constans sp. z o.o., ul. Gorzowska 11, Kłodawa , NIP: 599-27-35-261, KRS nr 0000061152

  b) Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie będąca Konsumentem,

  c) Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

  d) Termin płatności – dzień w którym należność za Towar staje się wymagalna.

  e) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Constans

  f) Zamówienie – oświadczenie złożone przez Kupującego na piśmie i dostarczone Constans, zawierające nazwę zamawianego Towaru, ilość Towaru oraz pełne dane Kupującego, niezbędne dla prawidłowej identyfikacji Kupującego takie jak: nazwa (lub imię i nazwisko), adres, forma prowadzonej działalności , numer ewidencji zawierającej wpis o prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej VAT, oczekiwany termin realizacji Zamówienia, sposób i miejsce odbioru Towaru.

  g) Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o akceptacji Zamówienia, zawierające potwierdzenie wskazanych w Zamówieniu lub ustalonych w drodze negocjacji warunków realizacji Zamówienia. Integralną częścią potwierdzenia są Szkice i rysunki techniczne w rozumieniu pkt. 4 lit. h.

  h) Szkice i rysunki techniczne – rysunki na podstawie których można ustalić istotne szczegóły techniczne wykonania Zamówienia w szczególności takie jak wymiary, kierunki i sposoby otwarcia drzwi lub okien.

 5. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Constans (www.constans.pl), katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet w przypadku umieszczenia na nich ceny, którą w tym przypadku należy traktować jako element informacji o Towarze.
 6. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest złożenie Zamówienia przez Kupującego oraz pisemne zaakceptowanie przygotowanego przez Sprzedającego Potwierdzenia w formie ustalonej przez strony. Strony wykluczają możliwość składania Zamówienia lub jego zmiany jak również Potwierdzenia w formie ustnej.
 7. Brak pisemnego Potwierdzenia oznacza, iż do zawarcia umowy nie doszło.
 8. Zmiana lub rezygnacja z Zamówienia przez Kupującego wymaga pisemnej zgody Constans, która może być uzależniona od przyjęcia przez Kupującego obowiązku wyrównania poniesionych przez Constans kosztów realizacji Zamówienia.
 9. Nie wykonanie Zamówienia przez Constans z powodu wystąpienia siły wyższej takiej jak wyjątkowe warunki atmosferyczne wpływające na możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej, pożar, strajki powszechne, zmiana przepisów celnych lub importowych w tym w szczególności ograniczenia w obrocie handlowym z niektórymi krajami lub obszarami geograficznymi, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne, ograniczenia nałożone przez rząd RP w związku z epidemią wpływające na możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej, zwalnia Constans z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 10. Ceny podawane przez Constans są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od Towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 11. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki lub odbioru określone w umowie w standardowym opakowaniu Towarów Constans.
 12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Constans podanym na fakturze albo dzień zapłaty gotówką.
 13. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Constans w przypadku realizacji Zamówienia z wielokrotną dostawą do wstrzymana dostaw Towarów oraz wstrzymania realizacji przyjętych Zamówień bez żadnych konsekwencji prawnych.
 14. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towar w terminie ustalonym w Potwierdzeniu.
 15. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru w uzgodnionym terminie lub oświadczy, że w tym terminie nie będzie mógł Towaru odebrać, Sprzedającemu przysługuje prawo do obciążenia Kupującego zryczałtowanymi kosztami z tego tytułu. Jeżeli opóźnienie w odbiorze Towaru przekracza 30 dni roboczych lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia Towaru, Kupujący zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Constans z tego tytułu. Dotyczy to również nieodebrania Towaru w ramach procedury reklamacji.
 16. Kupujący ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie przy odbiorze Towaru, nie później niż w dniu dostawy, w każdym przypadku przed montażem, dokonać szczegółowego sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem tak w zakresie ilościowym i wad widocznych (pęknięcia szyby, profilu, zadrapania i inne uszkodzenia mechaniczne) jak również w zakresie sprawdzenia wymiarów zewnętrznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny montaż wyrobów bez sprawdzenia jakości i zgodności z umową.
 17. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości Towaru Kupujący ma obowiązek pod rygorem utraty uprawnień odszkodowawczych zgłosić pisemnie do Constans w ciągu 3 dni roboczych od daty odbioru.
 18. Gdy podczas odbioru towaru (lub montażu) stwierdzone są wady lub braki, to nie są one powodem do wstrzymania płatności za Towar.
 19. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru do chwili pełnej zapłaty bez względu na miejsce składowania lub zamontowania.
 20. Odpowiedzialność Constans z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 §  1 Kodeksu cywilnego. Na objęty umową Towar Constans udziela gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji umieszczonymi na stronie constans.pl (menu: serwis). Warunki gwarancji obowiązujące w ramach współpracy stałej (umowa kooperacyjna) są przekazywane indywidualnie.
 21. Prawem właściwym dla realizacji umów, do których zastosowanie ma OWS jest prawo polskie, a miejscem rozstrzygania sporów są sądy powszechne właściwe według siedziby Constans.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - Biznes

Galeria

Nasz realizacje

Panel użytkownika

Galerie

Onze nieuwste projecten
Klantenpaneel

Gallery

Our latest projects
User panel