Producent okien i drzwi Constans

Producent okien i drzwi

Ogólne Warunki Sprzedaży Konsumenci

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące w umowach cywilnych zawieranych przez Constans sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie  KRS nr 0000061152 z Konsumentami

 

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży Towarów Konsumentom, których producentem i sprzedawcą jest Constans sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie, ul. Gorzowska 11 (Polska) [dalej: Constans]; OWS stanowi integralną część wszelkich cywilnych umów sprzedaży zawieranych przez Constans z Konsumentami.
 2. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Constans oraz na stronie internetowej constans.pl (menu: serwis)
 3. Niniejsze OWS w sposób wyłączny regulują prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży z udziałem Constans i Konsumentów, wyłączenie lub zmiana OWS wymaga formy pisemnej umowy stron pod rygorem nieważności.
 4. Definicje terminów zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży :a) Sprzedający lub Constans – Constans sp. z o.o., ul. Gorzowska 11, Kłodawa , NIP: 599-27-35-261, KRS nr 0000061152,

  b) Kupujący – Konsument,

  c) Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

  d) Termin płatności – dzień w którym należność za Towar staje się wymagalna.

  e) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Constans

  f) Zamówienie – oświadczenie złożone przez Kupującego na piśmie i dostarczone Constans, zawierające nazwę zamawianego Towaru, ilość Towaru oraz pełne dane Kupującego, niezbędne dla prawidłowej identyfikacji Kupującego takie jak: nazwa (lub imię i nazwisko), adres, forma prowadzonej działalności , numer ewidencji zawierającej wpis o prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej VAT, oczekiwany termin realizacji Zamówienia, sposób i miejsce odbioru Towaru.

  g) Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o akceptacji Zamówienia, zawierające potwierdzenie wskazanych w Zamówieniu lub ustalonych w drodze negocjacji warunków realizacji Zamówienia. Integralną częścią potwierdzenia są Szkice i rysunki techniczne w rozumieniu pkt. 4 lit. h.

  h) Szkice i rysunki techniczne – rysunki na podstawie których można ustalić istotne szczegóły techniczne wykonania Zamówienia w szczególności takie jak wymiary, kierunki i sposoby otwarcia drzwi lub okien.

 5. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Constans (www.constans.pl), katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet w przypadku umieszczenia na nich ceny, którą w tym przypadku należy traktować jako element informacji o Towarze.
 6. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest złożenie Zamówienia przez Kupującego oraz pisemne zaakceptowanie przygotowanego przez Sprzedającego Potwierdzenia w formie ustalonej przez strony. Strony wykluczają możliwość składania Zamówienia lub jego zmiany jak również Potwierdzenia w formie ustnej.
 7. Brak pisemnego Potwierdzenia oznacza, iż do zawarcia umowy nie doszło.
 8. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Zamówienia przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Constans kosztów realizacji Zamówienia.
 9. Nie wykonanie Zamówienia przez Constans z powodu wystąpienia siły wyższej takiej jak wyjątkowe warunki atmosferyczne wpływające na możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej, pożar, strajki powszechne, zmiana przepisów celnych lub importowych w tym w szczególności ograniczenia w obrocie handlowym z niektórymi krajami lub obszarami geograficznymi, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne, ograniczenia nałożone przez rząd RP w związku z epidemią wpływające na możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej, zwalnia Constans z odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy.
 10. Ceny podawane przez Constans są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od Towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 11. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki lub odbioru określone w umowie w standardowym opakowaniu Towarów Constans.
 12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Constans podanym na fakturze albo dzień zapłaty gotówką.
 13. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Constans w przypadku realizacji Zamówienia z wielokrotną dostawą do wstrzymana dostaw Towarów oraz wstrzymania realizacji przyjętych Zamówień.
 14. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towar niewadliwy w terminie ustalonym w Potwierdzeniu.
 15. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru w uzgodnionym terminie lub oświadczy, że w tym terminie nie będzie mógł Towaru odebrać, Sprzedającemu przysługuje prawo do obciążenia Kupującego zryczałtowanymi kosztami z tego tytułu. Jeżeli opóźnienie w odbiorze Towaru przekracza 30 dni roboczych lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia Towaru, Kupujący zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Constans z tego tytułu. Dotyczy to również nieodebrania Towaru w ramach procedury reklamacji.
 16. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie przy odbiorze Towaru, jednakże nie później niż w dniu dostawy, a w każdym przypadku przed montażem, dokonać szczegółowego sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem tak w zakresie ilościowym i wad widocznych (pęknięcia szyby, profilu, zadrapania i inne uszkodzenia mechaniczne) jak również w zakresie sprawdzenia wymiarów zewnętrznych.
 17. Gdy podczas odbioru towaru (lub montażu) stwierdzone są wady lub braki, to nie są one powodem do wstrzymania płatności za Towar niewadliwy. W przypadku gdy wada lub brak są w wartości wyższej niż 1.000,00 zł Kupujący ma prawo wstrzymać płatność w części nie przewyższającej wartości tej wady lub braku. Sprzedający jest zobowiązany naprawić szkodę lub uzupełnić brak w najszybszym możliwym terminie.
 18. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru do chwili pełnej zapłaty.
 19. Na objęty umową Towar Constans udziela gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji umieszczonymi na stronie constans.pl (menu: serwis).
 20. Prawem właściwym dla realizacji umów do których zastosowanie ma OWS jest prawo polskie, a miejscem rozstrzygania sporów są sądy powszechne właściwe według siedziby Constans lub miejsca wykonania umowy.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - Konsumenci

Galeria

Nasz realizacje

Panel użytkownika

Galerie

Onze nieuwste projecten
Klantenpaneel

Gallery

Our latest projects
User panel